CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

三信是把 LANCIA 在台灣知名度打起來的功臣,不過在三信之前,並不是說臺灣就沒有 LANCIA,反而已經有兩任代理商將此義大利名駒進駐寶島。

CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


CELSIOR.C@ME 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()